www.tayyareci.com                  ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site KAYA SIGORTA
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

1 MAYIS 1938 TARİHLİ NEWYORK JOURNAL AND AMERICAN GAZETESİNDE GÖKÇEN

 

YERYÜZÜNDEKİ TAYYARECİLERİN EN ÖNÜNDE GELEN TÜRK KIZI

New—York Journal And American

Gazetesinde George G. Maranz yaziyor:

Türkiye Reisicumhuru Kemal Atatürk’ün manevi kızı, pilot Sabiha Gökçen tarafından hava amazonları kıt’aları teşkili suretile havacılık tarihinde yeni bir sahife açılmak tasavvurunda bulunulduğu bugün öğrenilmiştir.

Yeryüzündeki tayyarecilerin en önünde bulunan bu Türk kızı kurt asilerini bomba ve makineli tüfekle terbiye etmeğe muvaffak olmuş, bu suretle kadınların en mükemmel harp tayyarecileri arasında bulunabileceğini isbat etmiştir.
KADINLARI HİZMETE ÇAĞIRIYOR  
Bunun üzerine, ( yaşmak takmış ve haremde oturmuş olan annelerin ) genç kızlarını, milletinin mahdut fakat müessir ve elverişli hava kuvvetleri hizmetinde çalışmak üzere davete karar vermiştir.
Bu kıt’alar, dünyada ilk kadın tayyareci bölüklerini teşkiI edecektir. Sabiha, nadiren tesadüf olunan bir maharete ve henüz 26 yaşında olmasına rağmen, eski tayyarecilerin tecrübesinden yüksek bir vukufa sahip bulunmaktadır. Hattâ bugün bir muallimn mevkiindedir. Bütün Türk gençliği tarafından (göklerimizin amazonu) olarak takdir edilen bu şen ve güzel genç kız, manevi babasının gittikçe artan hava kuvvetleri hizmetinde 30 erkek ve 20 kadini talim ve terbiye etmektedir.
MÜBECCEL AMAZONLAR

Eğer Türkiye bir harbe girerse, Sabiha Türk kadınlarının en büyük rolünü, karada piyadelikte ve topçulukta daima olduğu gibi havacılıkta da görmekle bahtiyar olacaktir.

Türkiye'nin hava kraliçesi çok sert bir disiplinci olmakla beraber, yeni neslin modern bir genç kızı olduğu unutulmamalıdır. Yalnız, alâkadar olduğu cihet san’at ve san’at tarihinin tetebbuu olmuştur. En büyük merakı havacılık tarihidir. Leonardo da Vinci. bu büyuk dahi, en sevdigi san’atkârdir. Sabiha, hakikatte ilk uçan adamın Leonardo olduğuna kanidir.

Sabiha tayyareciliğe ait bir tarih yazmak niyetindedir.

Gökçen, Rusya’ya, yelken uçuşu talimlerine gönderilmiş ve orada daha henüz pek genç iken mutehassıs oImuştur.

 
 1938 YILI HAVACILIK VE SPOR DERGİSİNDEN ALINMIŞTIR

Editör : Emel MAVİŞ                                Sabiha GÖKÇEN in Biyografisi                       Sabiha GÖKÇEN ile bir başka ropörtaj

Copyright © 2000-2001 Tayyareci