www.tayyareci.com                  ANA SAYFA Tayyareci Türkçe Site Gökyüzünün yeni adresi
Tayyareci English Site
Tayyareci Deutsch Site
Sitede Arama :
 

''KURTULUŞ SAVAŞI HAVA HAREKATI'' 

 

b.  Sevr Barış Andlaşması'na Kadar Gelişmeler Ve Barış Andlaşması:

            (1)  Andlaşma Öncesi:

     Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Andlaşması'nı imzalayıp savaş halinin sona ermesini kabul etmişti. Andlaşmanın imzasından sonra İngilizler Musul ve Mardin'i, Fransızlar Adana, Maraş, Urfa ve Antep'i, İtalyanlar Antalya'yı askeri işgalleri altına almışlardı. Savaşa sonradan katılan Yunanlılar da İtilaf Devletleri'nin izni ve desteği ile 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal ettiler. Doğu Trakya'nın bir kısmı Yunan kuvvetlerinin eline geçti. Kurtuluş Savaşı'nın gerçek ve yeterli sebepleri:

     * Mondros Ateşkes Anlaşması'nın insafsızca uygulanması.

    * Padişahın halkı değil, kendisini, tahtını düşünmesi ve böyle bir davranış içinde bulunması.

     * Mondros Andlaşması üçüncü maddesi bahane edilerek yurdun dört bir yanının işgal edilmesi.

     * Doğu'da Ermeni ve Pontuslu Rumların Türk halkına karşı hasmane davranışları.

     * Müttefikler tarafından verilen sözlerin dışına çıkılarak, Yunanlıların İzmir'i işgal etmelerine izin vermeleri ve Yunanlıları desteklemeleri.

     Bu durum karşısında harekete geçen Milli Kuvvetler yer yer çıkan iç ayaklanmaları bastırdıktan sonra Batı Anadolu'da Yunanlılara ve Güney'de Fransızlara ve diğer işgal kuvvetlerine karşı savaşa girişeceklerdi.

     Milli mücadelenin amacı, Milletin bağımsızlığını ve kayıtsız şartsız egemenliğini sağlamak ve devam ettirmekti.

     23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin ilk işi Ruslarla görüşmeler yaparak askeri malzeme yardımını sağlamak ve düzenli bir ordu kurmak kararı olmuştu.

                   (a)  Sevr Barış Andlaşması:

     19/26 Nisan 1920 tarihlerinde San Remo Konferansı'nda kararlaştırılan Sevr Barış Andlaşması; Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasının bir belgeye dayandırılması idi. 11 Mayıs 1920'de incelenmek üzere Osmanlı Hükümeti'ne verilmişti.

                   (b)  Sevr Andlaşması'nın Kabulü:

     Padişah Vahidettin Sevr Barış Andlaşması'nın sorumluluğunu üzerine almak istemediği gibi Meclisi de dağıttı. Padişah andlaşma şartlarını görüşmek için 22 Temmuz 1920'de Osmanlı Şura'sını toplatı. Şura, eski Bahriye Bakanı Topçu Rıza Paşa'nın muhalefeti ile Sevr Barış Andlaşmasını onayladı. Bunun üzerine Osmanlı Hükümeti Temsilcileri 10 Ağustos 1920'de Sevr'de Sevr Andlaşmasını imzaladılar. Andlaşma 433 maddelik, aşağı yukarı 150 büyük sayfalık bir vesikadır. Ekleri, haritaları bu miktarın dışındadır.

     Sevr Andlaşması'nı iki taraf delegeleri imzalamıştır. Taraflardan birini esir İstanbul Hükümeti teşkil ediyordu. İstanbul Heyeti Damat Ferit Paşa'yla, Hadi Paşa, Dr.Rıza Tevfik ve Reşat Halis Bey'den oluşuyordu. Karşı tarafta ise galip devletlerin temsilcileri bulunuyordu. Bunlar İngiltere, Fransa ve İtalya'dır.

                    (c)  Sevr Andlaşmasının İçeriği (Özet olarak):

     İtilaf Devletlerince, Osmanlı Devletini yok etmek ve Türk Milletini boğmak amacıyla hazırlanmış olan Sevr Andlaşmasının en ağır hükümleri şu suretle özetlenebilir.

                                                                                SINIRLAR   

     Rumeli sınırı: İstanbul vilayetinin bugünkü sınırıdır. Gelibolu yarımadası Yunanlılara verilmiştir.

      Batı sınırı: Kırkağaç - Akhisar - Turgutlu - Ödemiş - Tire - Söke hattının batısı Yunanlılara verilmiştir.

     Güney sınırı: Mardin - Urfa - Gaziantep - Osmaniye'nin kuzeyinden geçmektedir. Bu sınırın güneyi Fransızlara verilmiştir. Bundan başka Diyarbakır, Elazığ, Sivas ve Tokat bölgeleri Fransız nüfuz bölgesine verilmiştir.

     Doğu Vilayetleri: Doğu vilayetlerinde bir Ermenistan Devleti kabul edilmiş olup, bölgenin tayini, Amerika Cumhurbaşkanı Wilson'un kararına bağlanmıştır. Wilson, Ermenistan olarak, Tirebolu, Gümüşhane, Erzincan, Muş, Bitlis, Erzurum ve Van vilayetlerini tasarlamış bulunuyordu.

    Boğazlar  bölgesi: Kocaeli yarımadası - İzmit - Bursa'nın kenarı - Edremit hattının kuzeyi ve Rumeli bu bölgeye katılmaktadır. Bölge "Boğazlar Komisyonu" adı altında İngiliz idaresine bağlanmaktadır.

     İtalyan nüfuz bölgesi: Silifke - Ulukışla - Niğde - Aksaray - Ilgın - Akşehir - Afyonkarahisar - Kütahya hattının güney bölgesidir. Yani şimdiki Antalya - Muğla - Denizli ve Konya vilayetlerini kapsamaktadır.

                                                                             SİYASİ HÜKÜMLER

     -İstanbul Hükümeti, andlaşma hükümlerini Anadolu'ya kabul ettiremezse ve azınlık hakları ile hayatlarını koruyamazsa, İstanbul vilayeti Osmanlı Devletinden alınacaktır.

     -Boğazlar: Ayrı bayrağı ve bağımsız bütçesi olan bir komisyon idaresinde olacaktır. Boğazlar Komisyonu'nda Karadeniz'de kıyısı olan bütün devletlerin üyesi bulunmasına karşın, Türkiye'nin üyesi bulunmayacaktır.

     -Sevr Andlaşması uygulanmaya başlandıktan bir yıl sonra, Kürtler isterlerse bir Kürdistan Devleti kurulacaktır. Türkler bu devleti tanımaya mecbur olacaktır.

     -İzmir ve dolayları, beş yıl süre için resmen Osmanlı egemenliği altında bulunacaktır. Fakat Osmanlı Devleti bu egemenliğin icrasını Yunanlılara bırakmıştır. Beş yıl sonra İzmir'deki yerel parlamento bu bölgenin Yunanistan'a katılmasını isteyebilecektir.

                                    KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİNE  AİT HÜKÜMLER

     -Kara Kuvvetleri: 700 padişah muhafızı, 35.000 jandarma, 15.000 jandarmayı takviye edici kara askeri olmak üzere, toplam olarak 50.700 kişi olacaktır. Birleşmiş Milletlere veya tarafsız devletlere mensup subaylar %15 oranında Osmanlı jandarmasının komutasına, teşkiline ve eğitimine katılacaklardır.

    -Deniz Kuvvetleri: Limanlarda enterne edilmiş bütün harp gemileri İtilaf Devletlerine teslim edilecektir. Yalnız inzibat ve balık ava için 600 tonilatoyu aşmayan 7 gambot ve 100 tonilatoyu aşmayan 6 torpido bulunacak, deniz subay ve erlerinin sayısı müttefikler arası bir komisyon tarafından tayin edilecektir.

     -Hava Kuvvetleri: Hava kuvvetleri kurmak ve bulundurmak yasaktır.

                                                                                 DİĞER HÜKÜMLER

    -Ağır top, zırhlı, tank olmayacaktır.

    -Müttefiklerin izni olmadan birlikler yer değiştiremeyecektir.

    -Seferberlik tedbirleri alınamayacaktır.

    -Askeri birlik mensupları gönüllü ve maaşlı olacak, subay ve erler için din, ırk, mezhep farkı aranmayacaktır.

    -Askeri sanayi kaldırılacaktır.

                                                                                   MALİ HÜKÜMLER

    Türk Maliye Bakanlığı ve Türk parlamentosunda tertip edilen bütçe, müttefikler arası bir komisyonda incelenmeden geçerli sayılmayacaktır.

     NOT: Bu andlaşma; Kapitülasyonlar, harp esirleri, deniz ticareti, gümrükler, zararların ödenmesi, Mondros Ateşkes Andlaşmasındaki işgal ve kontrol haklarının muhafazası, azınlıklar ve hatta şahsi bağlılıklara kadar Türk vatanı ve egemenliği aleyhine en ağır hükümleri de içine almaktadır.

                     (d) Sevr Andlaşmasının Türk Halkı Üzerindeki Etkileri:

     Sevr Andlaşması Türk halkı ve hele aydınları arasında bir yeis, bitkinlik, ümitsizlik ve teslimiyet ruhu yaratacak yerde bunun tersine olarak direniş ruhunu kamçılamamıştı. Bu ruh Anadolu'da yürüyen Milli Mücadeleyi ve Mustafa Kemal Paşa cephesini beslemiş, şu gerçeklerin ortaya çıkmasını da sağlamıştı.

                            (I)  Artık bir İstanbul Hükümeti yoktur. Padişah, bir gölge bile değildir. İstanbul Hükümeti'nin siyasal ve diplomasi yoluyla kazanacağını ilan ettiği ve bazı saf insanların inandığı hareket tarzının bir hayal olduğu görülmüştür.

                           (II)  Düşmanlardan insaf ve atıfet beklemek boştur.

                           (III)  İmzalanan andlaşma baştan başa hatadır ve haksızlıktır.

                           (IV)  Milletin hak ve istiklalini demek ki ancak milletin mücadelesi kurtaracaktır.

                            (V) Şu halde Mustafa Kemal Paşa'nın giriştiği direniş ve dayatma yolu doğrudur. Millet esarettin ancak bu yolla kendini kurtarabilir.

     O halde tek çıkar yol Milli Mücadele ve Milli Kurtuluş Hareketi yoludur. Bunu müdrik olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Ağustos 1920 tarihli oturumunda Sevr Andlaşmasını imzalayanları ve bu davranışı onaylayan Osmanlı Şurasında bulunanları vatan haini olarak kabul ederek, andlaşmaya uyulmayacağını ilan etmişti.

              (2)  Sevr Andlaşması Öncesi Türk Hava Kuvvetleri Uçak İstasyonları (1919):

     Hava Kuvvetleri Müfettişliğinin 8 Aralık 1918 tarihli emrine göre Yeşilköy'de 1 nci sınıf, İzmir, Konya ve Erzurum'da 2 nci sınıf uçak istasyonlarının kurulması planlanmıştı. Kurulması planlanan ikişer uçak bölüklü birlik için personel atamaları ayrı, ayrı görülmektedir.

                     (a)  1 nci Sınıf Yeşilköy Uçak İstasyonu:

     Yeri                            :     Komutanları                             :                         Komutan Yardımcıları              :

 

    Safraköy/Yeşilköy            Rasıt Binbaşı Mehmet Ali Okar/Selanik              Rasıt Yüzbaşı Ahmet Nüzhet/Şam

        daha sonra                  1918 - Mart 1919                                                  1918 - Aralık 1919(Şam'a döndü)

    Kartal/Maltepe               

                                            Rasıt Binbaşı Latif                                               Pilot Yüzbaşı Fazıl İskodra

                                            Nisan 1919 - Mart 1920                                         Mayıs - Haziran 1920

                                            Rasıt Yüzbaşı İsmail Hakkı/İstanbul                    Rasıt Yüzbaşı Sadettin

                                            Nisan 1920                                                           8 Haziran 1920

                                (I)  UÇAK İSTASYONU PİLOTLARI (YEŞİLKÖY):

 Atandığı Yer                    :     Sınıfı      :     Rütbesi         :   Adı                       :        Memleketi  :    Nereden Atandığı  :

 Uçuş Şube Müdürü                 Pilot             Yüzbaşı            Fazıl                                   İskodra            9 ncu Bölük

Uçuş Şube Öğretmeni            Pilot             Üsteğmen        Hasan Fehmi                       Yemen            Almanya

Uçuş Şubesi Uçuş Heyeti        Pilot             Astsubay          Vecihi                                 İstanbul           9 ncu Bölük

Uçuş Şubesi Uçuş Heyeti        Pilot             Astsubay          Halil                                    İstanbul          Bölükten

Rasıt Şubesi Uçuş Heyeti        Pilot             Astsubay         Bezmi                                 İstanbul          1 nci Bölük

Rasıt Şubesi Uçuş Heyeti        Pilot             Astsubay          A. Cemal                             İstanbul                  -             

              (II)  UÇAK İSTASYON RASITLARI (YEŞİLKÖY):   

 Atandığı Yer                :       Sınıfı        :      Rütbesi          :    Adı                        :     Memleketi   :   Nereden Atandığı  :

Refakat Şubesi                     Rasıt               Teğmen              Hasan Basri                      Maraş              Pilotaj Eğitimi

Rasıt Şube Müdürü               Rasıt               Yüzbaşı               İzzettin                             Afyon              3 ncü Bölük

Rasıt Şubesi Öğretmen         Rasıt               Üsteğmen           Cemal                               Rodos             Hv.Kuvvetlerinden

Rasıt Şubesi Öğretmen         Rasıt               Üsteğmen           Hüseyin Mazlum               Üsküp  

Rasıt Şubesi Öğretmen         Rasıt               Üsteğmen           Hüseyin Hüsnü                  İstanköy          3 ncü Bölük

Fen Şubesi                           Pilot                Üsteğmen           Mithat                                İstanbul          

Fabrika Müdürü                    Makina            Üsteğmen           Aziz                                  İstanbul           Fabrika

Foto Şube Müdürü               Rasıt                Üsteğmen            Süleyman Sırrı               İstanbul        Refakat Şubesi

Muhafız ve Hiz.Bl.K.             Rasıt                Üsteğmen           Salim                             İstanbul    Yeşilköy  İstasyonu

İstasyon Pilot Adayı              Aday                Astsubay             Fazıl

İstasyon Pilot Adayı              Aday                Astsubay             Ferit

İstasyon Pilot Adayı              Aday                Astsubay             Yakup

İstasyon Pilot Adayı              Aday                Astsubay             Murat

İstasyon Pilot Adayı              Aday                Astsubay             Osman

İstasyon Pilot Adayı              Aday                Astsubay             Kemal

İstasyon Pilot Adayi              Aday                Astsubay             Vecihi (GÖYNÜMER)        İstanbul 

              (III)  1 NCİ BÖLÜK PERSONEL DURUMU (YEŞİLKÖY 1919 - 1920):

Atandığı Yer                 :        Sınıfı        :       Rütbesi          .    Adı                       :    Memleketi   :  Nereden Atandığı:

 Bölük Komutanlığı            Rasıt                 Yüzbaşı              İsmail Hakkı                        İstanbul     Konya (gelmedi)

Bölük Komutanlığı             Rasıt                 Teğmen             Osman Tayyar                     Selanik      Yeşilköy Uçk.İst.

Bölük Uçuş Heyeti              Pilot                 Üsteğmen           H. Avni (ARIKKÖK)               Manastır         6 ncı Bölük

Bölük Uçuş Heyeti              Pilot                 Astsubay             Hasan Fehmi                       Maltepe/İst.    6 ncı Bölük

Bölük Uçuş Heyeti              Pilot                 Astsubay             Nurettin                               İzmit               6 ncı Bölük

Bölük Uçuş Heyeti              Pilot                 Onbaşı                Max Suchin                         Viyana           6 ncı Bölük

Bölük Rasıdı                       Rasıt                Üsteğmen           Sadettin (ARIPEK)                İstanbul         Pilotaj Eğitimi

Bölük Rasıdı                       Rasıt                Üsteğmen           M. Sabri                               İstanbul         5 nci Bölük

Bölük Rasıdı                       Rasıt                Üsteğmen           C. Sami                                Edirne           9 ncu Bl.K.V.

Bölük Rasıdı                       Rasıt                Teğmen              Sıtkı (TANMAN)                 İstanbul         Konya (gelmedi)

Bölük Hesap Memuru         Sivil                 Hesap Me.V.       M. Sami                               Sivas        Yeşilköy Uçk.İst.

Bölük Tüfek Ustası              Sivil                 Tfk.Us.IV             Hüsnü (KALKANDELEN)      Kalkan     Yeşilköy Uçk.İst.

                 (IV)  2 NCİ BÖLÜK PERSONEL DURUMU (YEŞİLKÖY 1919 - 1920):

 Atandığı Yer                 :     Sınıfı           :     Rütbesi             :  Adı                       :     Memleketi    : Nereden Atandığı:

 Bölük Komutanı                  Pilot                 Yüzbaşı                Sadettin                             İstanbul          9 ncu Bölük

Bölük Uçuş Heyeti               Pilot                 Astsubay              Hayrettin                                 -                 7 nci Bölük

Bölük Uçuş Heyeti               Pilot                 Astsubay              Halil                                 Yozgat        Yeşilköy Uçk.İst.

Bölük Uçuş Heyeti               Pilot                 Astsubay              H. Basri                            Edirne        Yeşilköy Uçk.İst.

Bölük Rasıdı                        Rasıt                Üsteğmen             Hüseyin Haki                   Zile            Yeşilköy Uçk.İst.

Bölük Rasıdı                        Rasıt                Üsteğmen             Lütfi Fikri                        Gümüşhane    17 nci. Bl.K.V.

Bölük Rasıdı                        Rasıt                Üsteğmen             Hüseyin Hüsnü                Ankara          Pilotaj Eğitimi

Bölük Rasıdı                        Rasıt                Teğmen                Ö. Avni (OKAR)                   Selanik            Hava Deposu

                  (V)  1 NCİ SINIF YEŞİLKÖY UÇAK İSTASYONU UÇAK DURUMU:

                                ALBATROS B-III/Keşif-Eğitim 100 Beygir (7 adet)

                            Osmanlı Askeri Numarası            Alman Askeri Numarası               Fabrika Numarası

                                       A 13                                               200/13                                         578 (Motorsuz)

                                      A 14                                               201/15                                         579 (Yeşilköy'de kaldı)

                                      A 15                                               202/15                                         580 (Yeşilköy'de kaldı)

                                      A 16                                               203/15                                         281 (Motorsuz)

                                      A 17                                               204                                             582 (Yeşilköy'de kaldı)

                                      A 18                                                 -                                               583 (Yeşilköy'de kaldı)

                                       ALBATROS D-III/Av 160 Beygir (14 Adet)

                            Osmanlı Askeri Numarası            Alman Askeri Numarası                Fabrika Numarası

                                     AKD  8                                            5028                                            1736

                                    AKD 12                                           5062                                            1770 (Motorsuz)

                                    AKD 13                                           3243                                            1717        "

                                    AKD 15                                           3249                                            1723        "

                                    AKD 17                                           3245                                            1719        "

                                    AKD 18                                           5054                                            1762        "

                                    AKD 20                                           5052                                            1760        "

                                    AKD 21                                           5048                                            1756        "

                                    AKD 25                                           5044                                            1735        "

                                    AKD 26                                           5090                                            1798 (Yeşilköy'de kaldı)

                                    AKD 30                                           5040                                            1748

                                    AKD 31                                           5026                                            1734

                                    AKD 32                                           5046                                            1754

                                        -                                                 5075                                            1783

                                    ALBATROS C-II/Silahlı-Keşif 160 Beygir (7 adet)

                             Osmanlı Askeri Numarası            Alman Askeri Numarası                 Fabrika Numarası

                                      AK 4                                                 448                                            1016 (Yeşilköy'de kaldı)

                                     AK 8                                                   -                                                191

                                     AK 39                                                236                                              676

                                     AK 42                                                234                                              522

                                     AK 59                                                217                                              545 (Yeşilköy'de kaldı)

                                     AK 60                                                214                                              512

                                     AK 80                                                238                                              556 (Yeşilköy'de kaldı)

                                                                                                                                                        (Okul tayyaresi)

                             HALBERSTAD D-V/Av 120 Beygir (10 Adet)

                             Osmanlı Askeri Numarası            Alman Askeri Numarası                Fabrika Numarası

                                          -                                              413/16                                         227

                                         -                                              415/16                                         229

                                      HK 1                                           2314/17                                       261 (Yeşilköy'de kaldı) 

                                      HK 4                                           2319/17                                       266

                                      HK 8                                           3501/17                                       494

                                      HK 21                                         3504/17                                       497 (Motorsuz)

                                      HK 22                                         3505/17                                       498

                                      HK 26                                         3509/17                                       502 (Motorsuz)

                                      HK 31                                         3421/17                                       514 (Motorsuz)

                                      HK 28                                         3524/17                                       517

                                                              AEG C-IV/Silahlı-Keşif 160 Beygir (7 Adet)

                                Osmanlı Askeri Numarası         Alman Askeri Numarası                Fabrika Numarası

                                           -                                              7093                                          5667 (Motorsuz)

                                          -                                              7097                                          5671        "

                                          -                                              7098                                          5672        "

                                          -                                              7099                                          5673        "

                                          -                                              7109                                          5683        "

                                          -                                              7110                                          5684        "

                                          -                                              7111                                          5685 (Yeşilköy'de kaldı)

                                AEG C-IV/Silahlı-Keşif 200 Beygir (1 adet)

                                  Osmanlı Askeri Numarası        Alman Askeri Numarası                Fabrika Numarası

                                           -                                              7609                                           4569

                            ALBATROS C-I/Av 160 Beygir (1 adet)

                                   Osmanlı Askeri Numarası       Alman Askeri Numarası               Fabrika Numarası

                                            -                                              927                                             727

                                         NIEUPORT D-XVII/Av 70 Beygir (2 adet)

                                        (1'i motorsuz. Rusya'dan salla taşınırken sahile vurup el konulanlardandır.)

                                                               FOKKER D-I/Av 120 Beygir (5 adet)

                                    Osmanlı Askeri Numarası      Alman Askeri Numarası              Fabrika Numarası

                                             FD 1                                         161                                            895 (Yeşilköy'de kaldı)

                                            FD 4                                         181                                            904          "             "

                                            FD 6                                         171                                            900          "             "

                                            FD 7                                         151                                            703          "             "

                                            FD 8                                        1903                                           941

                                      FOKKER D-VII/Av 160 Beygir (7 adet)

                                       Osmanlı Askeri Numarası      Alman Askeri Numarası             Fabrika Numarası

                                              -                                             5203                                           5749 (Yeşilköy'de kaldı)

                                              -                                             5291                                           5980

                                              -                                             5297                                           5896

                                              -                                             5303                                           5902

                                              -                                             5331                                           5950

                                              -                                             5332                                           5981

                                              -                                             5336                                           5935 

    Yeşilköy'de 61 tayyare vardı. Bunlardan 45'i Maltepe'ye götürülmüştü.

     1917 yılında hava sınıfına geçen ve önyüzbaşı rütbesinde harp malulü olarak Ordudan ayrılan Hamdi ÇAYPINAR, 1918 - 1920 yıllarındaki durumu şöyle anlatıyor.

     "1918 yılında meslek dışı birisi gelip de Yeşilköy Tayyare İstasyonu'nun halini görse, orayı Osmanlı İmparatorluğunun biricik hava eğitim ve öğretim merkezinden ziyade, hava müzesine ait dağınık, perişan bir depo hükmünü verirdi. Sebebi de bu hangarlarda 1912 yılından itibaren muhtelif milletlere ait tayyarelerden tutun da Dünya Savaşının devamınca Almanlar tarafından yapılan eski, modası geçmiş her tipten bir, iki, üç tayyare vardı. 

    İstasyonda bir tamirhane ve iyi tertiplenmiş malzeme deposu vardı. İtilaf Devletleri İstanbul'a gelince üç gün içinde İstasyonun boşaltılarak kendilerine teslimini istediler. Doğal olarak bu mümkün olmadı. Kışın şiddetle devam ettiği bir anda bütün malzeme İstasyon dışına, karlar üzerine atıldı. Oradan sahile taşındı ve Maltepe'ye nakledildi. Boşaltma ve taşınmada tayyare ve malzemenin yarıdan fazlası harap oldu ve hasara uğradı." (sayfa 24, 25 ve 26'daki resimler) 

 Devamı için tıklayınız

Editör :     Ercan ÇETİNERLER

KAYNAKLAR

Copyright © 2000-2003 Tayyareci